پاورپوینت غنـي سازي گاز Co2 و تأثيـرات آن بـرروي فرآيندهاي زيستي گيـاه

10,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع غنـي سازي گاز Co2 و تأثيـرات آن بـر روي فرآيندهاي زيستي گيـاه
در قالب ppt ودر19اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
امروزه بحث نياز غذاي در رأس مباحث علمي و كشاورزي قرار گرفته و مقبولترين روش جهت مقابله با اين بحران افزايش عملكرد گياهان زراعي در واحد سطح است .
مهمترين نتيجة اين آزمايش اين بود كه مادة اوليهاي كه سبب رشد گياهان ميگردد و اندامهاي مختلف گياهي در اثر آن رشد و نمو و تكامل مي يابند
Co2 موجود در اتمسفر ميباشد
يك پديدة قابل توجه بيولوژيكي
گياهان در سطح كرة زمين جذب
حدود 15 ميليون تن گاز كربنيك
در طول سال است .

اثر افزايشي گاز Co2 بر روي فرايندهاي زيستي گياه

ناگفته پيداست كه مهمترين واساسيترين نقش اين افزايش متوجه فتوسنتز مي‌شود .
قرار گرفتن گياه در غلظتهاي بالاتر از ميزان غلظت اتمسفر محيط ضمن تأثير بر روي فرآيندهاي آنزيمي و متابوليكي ممكن است موجب تغييرات آناتوميكي از جمله توسعة ريشه و افزايش سطح برگ گردد.
هنگامي كه دانشمندان گياهان را به دقت بيشتر بررسي كردند متوجه شدند كه اين گياهان با كمبودهاي تغذيه‌اي مواجهند.

هيكلنتون و جوليف (1978) نتيجه گرفتند كه اثرات مثبت غنيسازي هوا با Co2 از نظر افزايش عملكرد نه تنها از طريق افزايش فتوسنتز و رشد بلكه از تغييراتي كه در ظرفيت ذاتي سيستمهاي فتوسنتزي براي استفاده از Co2 ايجاد مي‌گردد.

استفاده از گاز Co2 در گياهان گلخانهاي

استفاده از گاز Co2 در گلخانه هاي مدرن بحث تعريف شدهاي است كه در كشورهاي پيشرفته به شكل وسيعي صورت ميگيرد .
ازدياد محصول بين 10 تا 70 درصد و به طور متوسط بين 15 تا 55 درصد برآورد شده است .

اثر Co2 روي كاهو عبارت است از:
1- تسريع در بلوغ
2- افزايش قابل توجه محصول
3- افزايش دفعات برداشت