پاورپوینت علی دارایی

12,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع علی دارایی
در قالب ppt ودر70اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
ما در نظر می گیریم یک قانون توزیع احتمال برای انحرافهای کمیتهای اساسی ترمودینامیک در یک سیستم
فیزیکی داده شده. یک سیسنم فیزیکی داده شده که آن را با 1نشان می دهیم محاط شود در یک ذخیره کننده
(نگهدارنده) که می تواند با 2 نشان داده شود

که انرژی و حجم هر دو سیستم تغیر می کند ولی انرژی و حجم کل تغیر نمی کند . برای راحتی با تغیرات
ذرات روبرو نمی شویم پس تعداد و ثابت با قی می مانند. سیستم مرکب (2+1) یک دمای عمومی
و یک فشار عمومی دارد البت آنتروپی در سیستم مرکب در حالت تعادل بیشترین مقدار را داردو در حالت دیگر همانند مورد مشخص شده با یک نوسان باید مقدار کمتری را داشته باشد.
فرض کنید دلالت می کند بر انحراف در مقدار واقعی آنتروپی از مقدار تعادل
پس

این شناخته شده است با ذرات تشکیل دهنده یک سیستم ایزو ترو پیک همگن همانند یک مایع یا گاز به طور معادل به
بودن در نقطه r در فضای قابل دسترس به آنها محتمل هستند . در حقیقت اگر ما در نظر بگیریم دو ذره را در یک زمان
برای یک محل داده شده برای یکی از ذرات احتمال اشغال نقاط دیگر توسط بقیه ذرات با احتمال مساوی نیستند. زیرا به
علت بر همکنش بین ذرات و خاصیت متقارن توابع موج مقادیر مختلف محل نسبیr2-r1 برای هر دو ذره با احتمال
مساوی به نظر نمی رسد.بنابراین با تعریف یک تابع توزیع که همانند یک چگالی احتمال بنظر می رسد . و
در شرط نرمالیزاسیون زیر صدق می کند.

که r=r2-r1 می باشد. و تابع توزیع جفت ذره است . و حاصل احتمال یافتن ذره را در عنصر حجم
نشان می دهد . با وارد کردن تابع که همانند اندازه گیری درجات بستگی فضایی در یک سیستم است به صورت
برای ذرات غیر بر همکنشی .
ناحیه ماکروسکوپیک vAدر سیال را در نظر بگیرید و NA تعداد ذرات این ناحیه می باشد . با تعریف یک تابع ریاضی
که برای r های درون VAیک و برای rبیرون صفر است. تعداد NAکه در واقع نوسانی است بوسیله معادله
زیر داده می شود .