پاورپوینت علم نانو در شیمی

10,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع علم نانو در شیمی
در قالب ppt ودر22اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
در این سینمار در مورد توانای گردهمای ذرات نانو- به
کریستال های ثابت و قابل کنترل بحث می کنیم و همین طور شناسایی فرامولکول ذرات نانو – برای تولید ساختارهای سربعدی منظم و ثابت به کار می رود. در این طرح مولکول پنهان – مولکول های مهمان – برای تجمع ذره نانو کمک می کنند.
در این جا پارامترهای برگشت پذیر و نیروی پیوند سطح ذره های نانو که با دقت تنظیم شده طرح تجمع فرامو کربن به طور گسترده آزمایش شده است.
به طور کلی در این جا: ساختارهای سربعدی ثابت و منظم و همین طور تجمعات کپسول با مورفولوژی و ابعاد کنترل شده توسط خودگردآوری نزولی و صعودی و تولید نانوی بالا و پایین تشریح شده است.

تجمع کنترل شده و برگشت پذیر ساختارهای ذراتی نانور فراموکولی:

برای ذره نانوی منظم و ثابت – نیروی پیوندی کنترل شده و
برگشت پدیر که بین هم کنش های مولکولهای میزبان و مهمان روی می دهد جالب هستند.
ذرات نانوی – طلا و سیلیک – به صورت لایه های گردآوری شده طلا و سیلیک تجمع یافته است – توسط استفاده از دندیمرهای که به عنوان چسب فرامولکول به کاربرده می شود – روی هم قرار می گیرند.
در حالی که ذرات نانوی دیگر – به طور مستقیم در بوردهای مولکولی – با شناسایی میزبان و مهمان جذب می شوند.

تجمع کنترل شده و برگشت پذیر ساختارهای ذراتی نانور فراموکولی:

برای تشکیل مشبک های ذره ی تجمع یافته – باید ذره های داخلی نانو و ذره های سطح آن با دقت تنظیم شده باشد – تا واکنش پذیری در سطح ذره و داخل ذره با هم شباهت داشته باشند.
– و همین طور با تنظیم کردن دقیق ذره ها و تعداد واکنش پذیری ذره های نانوی کاربردی (کلاوسیلکا) – تجمع ثابت و کاملاً منظم روی می دهد.
شکل B تصویر از مشبکهای ساخته شده – توسط تنظیم دقیق نیروی پیوندی ذره های نانو را نشان می دهد.

الگوی ساختارهای ذره نانوی فرامولکولی

تلفیق ذرات معمولاً – نیاز به تنظیم دقیق ذرات سطح آن دارد.
مثلاً: ذرات نانوی هیبرید چند ترکیبی: – توسط اتصال ذرات میزبان – مهمان در یک حالت لایه ای در سطح نقش بسته شده و همین طور با ویژگی های شناسایی مکمل تشکیل شده است.
شکل 4 نشان می دهد که تجمع خاص ذرات نانو به صورت خود محدودیتی – یعنی یک لایه ذره نانو در هر مرحله از تجمع نشان می دهد.
به طور کلی در تجمع – باید ضخامت ساختاری که تشکیل می شود و طول آن و اندازه ذرات نانوی و تعداد لایه های ته نشین شده را کنترل کنیم.