پاورپوینت عدالت ترمیمی

7,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع عدالت ترمیمی
در قالب ppt ودر14اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
• مقدمه:
• عدالت ترمیمی که درربع قرن آخر قرن بیستم،به عنوان بدل یا مکمل الگوهای کلاسیک عدالت کیفری پیشنهاد گردیده است،بجای تمرکز بر بزه که شاخص عدالت سزادهنده است ویا بزهکارکه عدالت بازپرورانه به آن نظردارد،اساسی ترین رسالت خودرا ترمیم ضرر وزیان بزه دیده ونیز جامعه بعنوان متاثر از جرم میداند.
• در پی مطرح گردیدن انتقادها وایرادهائی نسبت به مدلهای کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری شامل سزادهنده که شامل:عدالت سزادهنده که ناظر بر جرم است وعدالت بازپرورانه که ناظر بربزهکاراست.دردهه های اخیرالگوی نوینی باعنوان عدالت ترمیمی پیشنهاد گردیده است.

پیشینه عدالت ترمیمی:
عدالت ترمیمی درعین حال که الگوی جدید ازعدالت است،مدلی اصیل وریشه دارازعدالت در امور کیفری نیزهست.تاآنجا که به نظر برخی از نویسندگان،اساسا شکل جدیدی ازعدالت نیست بلکه نوعی احیای عدالت دوران کهن است.
دردوران ماقبل مدرنیته جرم،اختلافی میان بزهکاروبزه دیده بودکه درزمان اخیر دولتها این اختلاف راازآنان غصب نمودند.نویسندگانی مانند برات ویت بر این عقیده اند که عدالت ترمیمی الگوی غالب اجرای عدالت درامورکیفری،دربیشترین زمانهای حیات بشری بوده است.بدین ترتیب این مدل نوعی بازگشت به عدالت کهن است.

• تعاریف عدالت ترمیمی:
• تعاریف مختلفی ازنویسندگان مختلف درخصوص عدالت ترمیمی ذکرشده:
• به نظرهواردزهر که وی را پدر بزرگ عدالت ترمیمی خوانده اند:عدالت ترمیمی فرایندی است برای درگیرنمودن تاآنجاکه امکان پذیراست،کسانی که دارای سهمی دریک جرم خاص هستندتابه طریق جمعی نسبت به تعیین وتوجه به صدمات وزیانها،نیازهاوتعهدات جهت التیام وبهبودبخشیدن و راست گردانیدن اموربه اندازه ای که امکانپذیراست اقدام نمایند.

• به موجب تعریف تونی مارشال،نویسنده وجرم شناس انگلیسی،یکی ازتعریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی است:عدالت ترمیمی فرایندی است که درآن طرفهائی که دریک جرم خاص حق وسهم دارند دورهم جمع میشوند تادرباره نحوه برخوردورفتارباعواقب جرم ارتکابی واستلزامات آن برای آینده بصورت جمعی تصمیم بگیرند.
• دکترمارتین رایت که ازپیشگامان ونظریه پردازان عدالت ترمیمی واستاد مرکز جرم شناسی وتحقیقات حقوقی دردانشگاه شیفلدانگلستان وازاعضای فعال انجمن اروپائی میانجیگری کیفری وعدالت ترمیمی میباشد،عقیده دارد:عدالت ترمیمی عدالتی است که تلاش میکند بین منافع بزه دیده وجامعه ونیازاجتماعی بزهکاران توازن وتعادل ایجادنمایدومیکوشد که ترمیم وبهبودوضعیت بزه دیده راتاحدامکان عملی ساخته ودراین مسیرتمام اشخاصی راکه بنحوی درحادثه مجرمانه نفعی دارندبه مشارکت فعال وسازنده برای ایجاد چنین توازنی فرامیخواند.