پاورپوینت ضوابط و استانداردهای فرایند خدمات غذایی

12,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع ضوابط و استانداردهای فرایند خدمات غذایی
در قالب ppt ودر58اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
ضوابط عقد قرارداد واگذاری تهیه و طبخ غذای بیمارستان به پیمانكار

• کارشناس تغذيه معاونت درمان به عنوان نماينده فني دانشگاه در جلسات مناقصه حضور دارد.
• کارشناس تغذيه و کارشناس بهداشت محيط بيمارستان هر کدام در حيطه وظايف خود در تمامي مراحل عقد قرارداد بيمارستان )از زمان تنظيم برگ شرايط مناقصه تا امضاء( با شرکت پيمانکاری حضور فعال داشته و پرداخت مبلغ ماهيانه قرارداد منوط به تاييد اين کارشناسان بوده و کارشناس تغذيه مجاز به جريمه و يا کسر پرداخت بر اساس چک ليست فعاليت پيمانکار و متناسب با تخلف ميباشد.
• پيمانکاران برای شرکت در مناقصه، ليست پرسنل خود را اعم از متصديان امور طبخ، نماينده تام الاختيار، کارگران متصدی تهيه وتوزيع، انباردار را با ذکر مدرک تحصيلي و تأييديه مهارتهای شغلي و گواهي شرکت در کلاسهای آموزش اصناف، ارائه مي نمايد و درهنگام عقد قرارداد با بيمارستان، مدارک تمامي پرسنل خود را جهت تأييد در اختيار تيم مديريت بيمارستان شامل رئيس و مديربيمارستان، مسئول حراست و کارشناس تغذيه قرار مي دهد. در صورت تأييد کارکنان، بيمارستان با فرد مورد نظر قرارداد منعقد مينمايد.

• در جلسه مناقصه؛ کيفيت خدمات و سابقه کار، حسن شهرت در فعاليت های قبلي، توانايي تامين مواد اوليه سالم و مناسب معرفي شده از سوی کارشناسان تغذيه و بهداشت محيط بيمارستان، رعايت استانداردها، تجربه و دانش فني نيروی انساني شرکت پيمانکاری ، بعنوان معيارهای اصلي انتخاب، مورد بررسي و مد نظر قرار مي گيرد.

• خدمات شرکت تامين کننده غذای بيمارستان در طول مدت همکاری، مورد ارزيابي قرار گرفته و حداقل 75 % پرداختي به پيمانکار منوط به اجرای دقيق شرح خدمات در عقد قرارداد، ارائه گزارش کارکرد و تحويل کليه خروجي های مديريتي و فني موارد پروژه بر اساس چک ليست کارشناسان تغذيه و بهداشت محيط مي باشد

• شرکت برنده در مناقصه موظف است رسما و کتبا يک نفر نماينده تام الاختيار با حداقل مدرک کارشناسي در يکي از رشته های تغذيه، گروه بهداشت يا هتلداری برای حضور مستمر در ساعات تهيه، طبخ و سرو غذا جهت پاسخگويي به کارشناس تغذيه در امور مربوط به اشپزخانه به بيمارستان معرفي نمايد.

• نماينده تام الاختيار پيمانکار جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد بطورتمام وقت در بيمارستان حضور داشته و دارای حداقل تحصيلات مرتبط با غذا يا حداقل مدرک آموزشي مرتبط و معتبر است.

• کليه الزامات بهداشتي همچون تهيه کارت بهداشت (طبق مقررات بهداشت محيط)، کارت سلامت و گذراندن دوره های آموزشي لازم قبل از شروع به کار کارکنان خدمات غذايي، در قرارداد لحاظ و تدابير لازم در اين خصوص توسط پيمانکاران بکار گرفته مي شود.

• پيمانکار موظف به رعايت مقدار مواد غذايي توزيع شده، مطابق با آناليز يا جيره غذايي با تاييد کارشناس تغذيه مي باشد و در صورت ناکافي بودن مقدار غذا مکلف به تامين غذای مورد نياز بوده و در غير اين صورت برابر ضوابط اقدام مي گردد.