پاورپوینت ضمانت موظف بودن به انجام کاری مواخذه وبازخواست

7,000 تومان

توضیحات

 دانلود پاورپوینت با موضوع ضمانت ، موظف بودن به انجام کاری، مواخذه وبازخواست.
در قالب ppt ودر32اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
انواع مسئوليت :
1- مسئوليت اخلاقی
2- مسئوليت حقوقی (قانونی)
3- مسئوليت انظباطی (حرفه ای)

مسئوليت اخلاقی:

شخص در برابر خداوند ويا وجدان خويش پاسخگوی خطای ارتكابی خود باشد.
فعل يا ترک فعل که بشکل مخالفت با تعاليم دينی يا قواعد اخلاقی و وجدان باشد.
ضمانت اجرايی آن بيشتر جنبه اخروی ودرونی دارد.

مسئوليت حقوقی :
فعل يا ترک فعل بر خلاف قانون موضوعه و بايستی همراه با ضرر وزيان باشد (شرط تحقق مسئوليت )
تقسيم بندی مسئوليت قانونی :
1.مسئوليت مدنی
2.مسئوليت کيفری

مسئوليت مدنی :

ضرر متوجه شخص خصوصی
قابل تقويم به پول
هدف جبران ضررو زيان

مسئوليت کيفری :

ضرر متوجه جامعه
غير قابل تقويم به پول
هدف مجازات مجرم

در قالب ppt ودر32اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
انواع مسئوليت :
1- مسئوليت اخلاقی
2- مسئوليت حقوقی (قانونی)
3- مسئوليت انظباطی (حرفه ای)

مسئوليت اخلاقی:

شخص در برابر خداوند ويا وجدان خويش پاسخگوی خطای ارتكابی خود باشد.
فعل يا ترک فعل که بشکل مخالفت با تعاليم دينی يا قواعد اخلاقی و وجدان باشد.
ضمانت اجرايی آن بيشتر جنبه اخروی ودرونی دارد.

مسئوليت حقوقی :
فعل يا ترک فعل بر خلاف قانون موضوعه و بايستی همراه با ضرر وزيان باشد (شرط تحقق مسئوليت )
تقسيم بندی مسئوليت قانونی :
1.مسئوليت مدنی
2.مسئوليت کيفری

مسئوليت مدنی :

ضرر متوجه شخص خصوصی
قابل تقويم به پول
هدف جبران ضررو زيان

مسئوليت کيفری :

ضرر متوجه جامعه
غير قابل تقويم به پول
هدف مجازات مجرم