پاورپوینت شیشه

10,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع شیشه
در قالب ppt ودر47اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
شيشه
شيشه بر خلاف جامدات ديگر فاقد ساختار دروني منظم و يكنواخت است . تفاوت اصلي بين حالت جامد و مايع در هر ماده مشخصي، مثلاً يخ و آب و يا آهن مذاب و آهن جامد، وجود ساختار متقارن و منظم در حالت جامد آن است كه اصطلاحاً بلور يا كريستال ناميده مي شود. با بالا رفتن درجه حرارت تا حد دماي ذوب، نظم دروني ماده به هم ريخته و جسم از نظر ساختار دروني بي شكل و نامنظم مي شود. به علت فقدان نظم تكرار شونده در ساختمان دروني شيشه، نور را از خود عبور مي دهد و شفاف به نظرمي رسد. شيشه در عين حال نور را منكسر نيز مي كند. از همين خاصيت شيشه است كه در ساختن عدسي هاي مختلف استفاده مي شود.

معمولاً از شيشه به عنوان ماده اي شكننده ياد مي شود، اما قدرت آن دربعضي موارد فوق العاده و باورنكردني است . يك رشته شيشه تازه شكل گرفته مي تواند وزني بالاتر از ٧٠٠٠٠ كيلوگرم در سانتيمتر مكعب را را تحمل كند . اين وزن دو برابر وزني است كه فولاد حتي در تئوري مي تواند متحمل شود . با اين همه ، وزنی كه شيشه معمولي تحمل مي كند و مورد قبول است ، يك صدم وزني است كه در تئوري براي آن قائل شده اند و اين به دليل نقايص موجود در شيشه معمولي، مانند حباب هاي هوا و ناخالصي هاي ديگر است كه باعث مي شود شيشه تحت فشار زياد ترک بردارد.

شيشه، ماده اي است غيرآلي كه از سرد كردن مذاب بدست مي آيد به شرطي كه در طول سرد كردن، عمل انجماد يا كريستاليزاسيون صورت نگيرد.
منحني تغييرات حجم شيشه نسبت به دما در شكل (1) نشان داده شده است

حجم بتدريج كاهش ،می يابدتا به نقطه Aبا سرد كردن مذاب شيشه از دماي
ناميده ميشود(Tf برسد، كه درجه حرارت متناظر آن، دماي نقطه انجماد ( B .چنانچه سرعت سرد كردن آهسته باشد، كريستاليزاسيون يا انجماد اتفاق مي افتد.اين عمل در درجه حرارت ثابت انجام شده و با کاهش شديد
فاز مايع مذاب از بين رفته و مذاب به جامد Cحجم همراه است.در نقطه
كريستالي تبديل شده است. با ادامه كاهش دما، كاهش حجم يا انقباض ادامه Bمي يابد.اگر سرعت سرد كردن به اندازه كافي سريع باشد،در نقطه
ABعمل انجماد آغاز شده و مذاب با همان شيب
Bبه كاهش حجم ادامه مي دهد. بعد از نقطه
مايعي وجود دارد كه هر چند از نقطه انجماد گذشته است
ولي منجمد نشده كه به آن مايع فوق تبريد مي گويند.

Eبا ادامه كاهش حرارت در نقطه
شيب منحني كاهش حجم تغيير كرده و با شيبي تقريباً موازي با شيب
CDكاهش حجم در مسير
ٍٍٍEادامه می يابد تا به دماي محيط برسد. درجه حرارت متناظر با
(Tg را درجه حرارت انتقال به شیشه (
می نامند. (Transformation Temperature / Glass Transition Temperature)
شيشه وجود Tgدر حقيقت در پايين تر از
بسته به سرعت سرد کردن تغيير می کند و در Tg دارد. مقدار
نام برد.Tg نتيجه برای بيان اين نقطه بايد از محدوده