پاورپوینت شرايط و تشريفات ورود به خدمات دولتی و استخدام رسمی، پيمانی و قراردادی درقانون مدیریت خدمات کشوری

14,000 تومان

توضیحات

دانلود پاورپوینت با موضوع شرايط و تشريفات ورود به خدمات دولتی و استخدام رسمی، پيمانی و قراردادی درقانون مدیریت خدمات کشوری
در قالب ppt ودر64اسلاید، قابل ویرایش
برشی ازمتن تحقیق:
– فصل ششم ـ ورود به خدمت
– ماده41ـ ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرائي مي‌باشند براساس مجوزهاي صادره‌، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي‌شود.
– ماده42ـ شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از:
الف ـ داشتن حداقل سن بيست سال تمام ‌و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين بامدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج ‌سال.
ب ـ داشتن تابعيت ايران‌.
ج ـ انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان‌.
د ـ عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
هـ ـ نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.
و ـ دارابودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش‌بيني شده است‌).
ز ـ داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري‌كه استخدام مي‌شوند براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ح ـ اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ط ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره1ـ به‌كارگيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
تبصره2ـ استخدام افراد دردستگاههاي اجرائي درمشاغل تخصصي وكارشناسي وبالاترمنوط به احرازتوانايي آنان درمهارتهاي پايه وعمومي فناوري اطلاعات مي‌باشد كه عناوين ومحتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره3ـ استخدام ايثارگران و خانواده‌هاي آنان براساس قوانين مصـوب مربوط به خود خواهد بود.
تبصره4ـ قوانين و مقررات گزينش به‌قوت خود باقي است.
تبصره5 ـ به‌كارگيري افراد با مدرك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتراز رقم مذكور در اين ماده در موارد يا مناطق خاص براي مدت زمان مشخص وبراي فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد مجازمي‌باشد.
ماده43ـ دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط ماده (42) اين قانون داشته باشند، آن را ملاك عمل قرار دهند.
ماده44ـ به‌كارگيري افراددردستگاههاي اجرائي پس ازپذيرفته‌شدن درامتحان عمومي‌كه به طور عمومي نشر آگهي مي‌گرددونيزامتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذيراست‌. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي به‌تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد